ZENES

SOUTĚŽE

Úplná pravidla našich soutěží

ZENES UNILOGO
ZENES Znojmo

Zimní soutěž na facebooku - obecné informace

Soutěž probíha od 10.12.2022 do 10.1.2023.

Výherní předměty:

  1. místo: Chytré hodinky CARNEO Heiloo HR+ black
  2. místo: Bezdrátová bílá bluetooth sluchátka QCY
  3. místo: Belkin USB-C PowerBanka

Výhercům budou ceny předány osobně v šatovském penzionu Stará Brusírna, Šatov.

Komentáře, které budou mít nejvíce lajků a budou obsahovat: „Zimní soutěž se Zenesem„, zařadíme do slosování o ceny.

Zimní soutěž na facebooku - pravidla

 
  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vyhlašovatelem soutěže je společnost ZENES Znojmo, a.s. Hvězdová 1730/23, 669 02 Znojmo (dále jen vyhlašovatel).
Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 
 
  1. PODMÍNKY ÚČASTI
Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
– věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
– soutěžící má trvalé bydliště v České republice;
– soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese: facebook.com/terms.php.
– dodržování těchto pravidel soutěže.
– dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese facebook.com/terms.php.
Doba trvání soutěže je určená vždy ve zveřejněném příspěvku.
Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook.
PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.
 
 
  1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
Komentáře, které budou mít nejvíce lajků a budou obsahovat: „Zimní soutěž se Zenesem„, zařadíme do slosování o ceny.
Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na naší facebookové stránce facebook.com/FirmaZenes.
 
Jestliže výherce nezareaguje do 96 hodin od vyhlášení výherců, bude vybrán jiný výherce. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
 
 
  1. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU
Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on sám nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.
Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.
 
 
  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce osobních údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.
V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.
Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů. Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu obchod@zenes.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
 
  1. OSTATNÍ PODMÍNKY
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě.
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní.
Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
 
Ve Znojmě dne 10. 12. 2022
 – aktualizace 25.12.2022